Læreplanens lovmæssige baggrund.

Udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004. Læreplanen skal behandle følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling
2) Sociale kompetencer
3) Sproglig udvikling
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier

Den pædagogiske læreplan skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at tilegne sig.

Læreplanen er med til at beskrive vores hverdag i vuggestuen, og at der bliver sat fokus på barnets udvikling og kompetencer. I læreplanen er der også tænkt på børnegruppens alder, sammensætning, samt vores lokale muligheder.

I løbet af året, vil vi i perioder arbejde med forskellige tema-projekter i vuggestuen. I temaerne vil vi komme omkring læreplanens 6 temaer. Dette vil bl.a. blive dokumenteret via billeder, videoklip, børnenes kreative udfoldelser og handleplaner, samt evaluering for de enkelte tema-projekter.

 Alsidig personlig udvikling.

Barnet vil i løbet af sin vuggestuetid udvikle sig fra kun at skulle forholde sig til sin familie, til at skulle begå sig i et større socialt fællesskab i vuggestuen.  I en anerkendende og positiv relation føler barnet sig værdsat og fortrolig med sine egne følelser.

Mål:

 • At skabe et miljø hvor barnet vil føle nærvær og tryghed.
 • At støtte barnets udvikling og styrke barnets selvværd.
 • At barnet støttes i selvstændighed og selvhjulpenhed.
 • At barnet får mulighed for at udfordre sig selv, og får lysten til at være undersøgende.

Tiltag:

 • At skabe en sammenhæng mellem vuggestuen og hjemmet, ved at have en god og tæt kontakt med forældrene. Særligt ved opstart i vuggestuen.       
 • At børnene møder nærværende og lyttende voksne, som ser dem og anerkender dem for dem de er. At vi voksne sørger for at barnet oplever en stille og rolig start på dagen, bliver modtaget af en kendt voksen, når barnet kommer i vuggestuen.
 • At dagligdagen er genkendelig med faste rytmer såsom spisning og søvn.
 • At vi voksne hjælper det enkelte barn med at blive stimuleret til videreudvikling, både i hverdagen og i vores tema-projekter i løbet af året.
 • At vi voksne i dagligdagen støtter og hjælper barnet ved af- og påklædning, når vi dækker bord og når vi rydder op osv.
 • At vi følger børnenes ideer og initiativer og er undersøgende sammen med børnene.

Tegn:

 • Barnet er glad for at komme i vuggestuen og tager kontakt til børn og voksne.
 • Barnet er en del af fællesskabet, f.eks. ved samlinger og sanglege.
 • Barnet kan med tiden mestre flere ting.
 • Barnet viser gå-på-mod og initiativ til at kunne selv. F.eks. kravler barnet selv op på stolen, og tager selv sit tøj af og på.
 • Barnet udviser fordybelse, undren og begejstring over ting. 

Sociale kompetencer

Social udvikling og læring sker i samspil med andre. Børnene lærer at omgås andre børn og voksne på en hensigtsmæssig måde, så de er i stand til at skabe positive relationer med andre.

Mål:

 • At barnet indgår i sociale relationer og er med i fællesskabet.
 • At barnet er en god ven og begynder at lære samt udvise empati.
 • At barnet lærer at omgås og danne relationer til både børn og voksne.

Tiltag:

 • Vi voksne er med til at skabe og styrke fællesskabet i børnegruppen.
 • Der laves aktiviteter og temaer med fælles fokus.
 • Barnet støttes i og hjælpes til, at danne relationer til andre.
 • Barnet mødes af nærværende, positive og anerkendende voksne.
 • Vi sætter ord på barnets handlinger og følelser, og lærer barnet at kunne sige stop til andre.

 Tegn:

 • At barnet udviser glæde ved at indgå i fællesskabet, ved samlinger, spisning, fælles leg, dans m.m.
 • Barnet begynder at udvise empati og omsorg for andre. F.eks. ved knus og kram, holde i hånd, opmærksomhed hvis en anden bliver ked af det.
 • At barnet kan begynde at vente på tur.
 • Deltager lyttende i samlinger.
 • At barnet kan dele legetøj med andre.

Sproglig udvikling.

Sprog skaber kontakt og er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Sproget giver mulighed for viden og erfaring, og er en forudsætning for at kunne løse problemer og konflikter.

Mål:

 • At skabe et miljø, hvor barnet motiveres til at kommunikere, øve/bruge sit verbale og nonverbale sprog.
 • At barnet støttes og hjælpes til at udtrykke sine behov.
 • At barnet støttes til at kunne sige til og fra.

Tiltag:

 • At vi voksne i dagligdagen sætter ord på det, vi laver og ser. Vi snakker med børnene om det vi oplevede i går og hvad vi oplever i dag.
 • Vi vil læse og kigge i bøger, bruge vores sangkuffert og synge genkendelige sange, og vi vil have jævnligt besøg af en musikpædagog.
 • Vi voksne sætter ord på barnets behov, og vi gentager barnets verbale og nonverbale sprog.
 • Den voksne hjælper når barnet har konflikter, ved at sætte ord på problemet. Derved oplever barnet at blive forstået og vil med tiden lære, at sige stop med sin krop og med ord.
 • I huset hænger der ord, både med store og små bogstaver – de er med til at give lysten til at lære de forskellige ord.
 • Børnene deles i små spisegrupper, hvor der er fokus på dialog, samvær og det at vente på tur.
 • Der sættes løbende billeder og sange op på væggene, som opfordrer til sprog. 

Tegn:

 • At barnet begynder at give udtryk for sine behov – både verbalt og nonverbalt.
 • At barnet kan lytte og bruge sit sprog i flere sammenhænge med andre.
 • At barnet kan sige fra over for andre, og ligeledes sige til, hvis man gerne vil noget.
 • At barnet genkender rim og remser, sange og historier. Både med fagter og at synge med.

Krop og bevægelse.

Krop og bevægelse baner vejen for at udforske, afprøve, forstå det fysiske og er redskaber til at erobre verden.  Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner.

 Mål:

 • At barnet oplever glæden ved at bevæge sig.
 • At barnet opnår begyndende kropsbevidsthed både på grov- og finmotorikken..
 • At barnet udvikler en god motorik, en stigende grad af selvhjulpenhed, samt en masse selvstændighed.
 • At barnet danner en begyndende bevidsthed om sanserne.

Tiltag:

 • Vi vil i det daglige motivere børnene motorisk, både ude på legepladsen og inde i stuen med puder, bolde, legehus og legetøj på hjul m.m. I det daglige kravler børnene selv op og ned af trip trap stolen, puslebordet og barnevognen.
 • Hver uge går vi i gymnastiksalen på skolen, hvor vi aktivt udfordrer grovmotorikken. Finmotorikken udfordres når vi spiser og laver kreative aktiviteter.
 • Vi vil i det daglige lade børnene sanse forskellige ting. Mad, legetøj, kreative projekter og musik, er alle med til at styrke børnenes syns-, lugte-, smags-, høre- og følesans. Balance- og kropssansen fortæller os hvor vi er i forhold til omgivelserne, og de styrkes når vi bevæger os på ukendt grund såsom skovbund eller bakket terræn.
 • Vi øver dagligt de større børn i at blive selvhjulpne, både i garderoben og ved toiletbesøg, og når de skal have tøjet af og på.

Tegn:

 • At barnet udviser glæde og begejstring ved at være aktiv.
 • At barnet øver sig og begynder at kunne mestre flere kropslige udfordringer.
 • At barnet udfordrer sig selv og afprøver egne grænser.
 • At barnet begynder selv at kunne tage sit tøj af og på.
 • At barnet begynder at spise mere varieret, og tør smage på (ukendt) mad.
 • At barnet selv observerer sine sanser, f. eks. om det er varmt eller koldt udenfor, noget dufter godt osv.

Natur og naturfænomener.

Naturen er en enestående legeplads. Her er der plads til fordybelse, undren og motorisk udfoldelse. Årstiderne, vejrets forskellighed og naturens fænomener, er med til at børn oplever og at deres sanser styrkes. Ved at børn leger og eksperimenterer i naturen, danner de en  viden, respekt og ansvarlighed for naturen.

Mål:

 • At barnet oplever, sanser, viser respekt og forståelse for naturen og dens fænomener.
 • At barnet får mulighed for at undersøge naturen.
 • At barnet opnår glæde ved at komme ud i naturen og dens forskelligheder.

Tiltag: 

 • Vi vil inspirere og være undersøgende på barnets niveau, når vi er i naturen.
 • Vi vil i det daglige lege på legepladsen, være på gåture/cykelture ud af huset. Her snakker vi om de ting vi møder på vores vej.
 • Vi vil arbejde med forskellige temaer i løbet af året. Her vil børnene sanse og opleve naturen samt dens fænomener. Vi snakker om årstiderne og laver ting af materialer vi finder i naturen.
 • Vi deltager i den årlige affaldsindsamling.
 • Vi passer vores kaniner – fodrer dem og gør rent ved dem.

Tegn:

 • At barnet viser glæde ved at komme ud i naturen.
 • At barnet viser opmærksomhed for naturen, planter og dyr.
 • At barnet er nysgerrigt, og tør undersøge naturen og ”røre” med egen hånd, dufte til blomster, lytte til dyrenes lyde, mærker vinden, regnen og sneen.

Kulturelle udtryksformer og værdier.

Børn inspireres til at lege og eksperimentere, gennem oplevelser med kunst, kultur og forskellige udtryksformer. Fantasien blomstrer ved kreative aktiviteter og kulturelle indtryk. Jo mere barnet får lov til at udfolde sig kunstnerisk, og jo flere kulturelle indtryk det møder, des mere får barnet en bredspektret opfattelse af verden, andre mennesker og egne muligheder og potentialer.

Mål:

 • At barnet er en del af vuggestuens forskellige traditioner og dens kultur i løbet af året.
 • At barnet inspireres til kreativitet og fantasi.
 • At barnet får mulighed for at arbejde med forskellige materialer og udtryksformer.
 • At barnet får kendskab til, og deltager i lokale arrangementer og kulturelle steder.

 Tiltag:

 • Vi vil i løbet af året afholde de forskellige traditioner såsom, fastelavn, forældrekaffe, påske, vuggestuens sommerfest, halloween, bedsteforældredag, jul med bl.a. juletur til kirken.
 • Vi deltager i de forskellige lokale arrangementer og tilbud såsom Nørhalne viser kunst og syng-sammen-dag. Derudover har vi årligt en tur i zoologisk have, der arrangeres teaterture for de større børn og der kommer jævnligt en musik pædagog i vuggestuen.
 • I vores kreative rum vil vi give børnene mulighed for at arbejde med forskellige udtryksformer. Gennem vores temauger vil de møde kreative projekter med maling, ler, gips og mange andre materialer.
 • Vi vil inspirere, igangsætte og inddrage børnene, samt give dem tid og rum til at udfolde sig. Dette kan både være igennem leg, musik, læsning, planlagte og impulsive aktiviteter.

Tegn:

 • At barnet deltager med lyst og glæde i de forskellige traditioner i huset.
 • At barnet har lyst til aktiviteter, temaer, musik og kreative ting.
 • At barnet oplever glæde ved at deltage i de kulturelle ture.